Verneområder i Øyer

Innen Øyer statsallmenning er det tre områder vernet som naturreservat etter naturmangfoldloven. Dette er Slåseterlia (barskogreservat) Helgetjønnet (fuglefredningsområde) og Gardfesthaugen/Gravåsen (barskogreservat).  For hvert område er det egne forskrifter, som regulerer hva som er tillatt og ikke. Se det enkelte område for mer informasjon.

I hele kommunen er det ytterligere tre slike områder. 

Dette er Bårdsengbekken (bekkekløft), Trettenstryka (fuglefredningsområde) og Rolldalen (bekkekløft/edelløvskog).

Naturreservat

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-19930709-0667.html

Verneområder på kart

Klikk på det enkelte området for mer informasjon.

Søk etter artikler