Fjellstyremøte 16. august

Fjellstyret hadde møte 16. august kl 19.00.  Innkalling

Referat fra møtet kan du lese her:

55/11 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
56/11 Referatsaker
57/11 Orienteringssaker
58/11 Revisjon av forskrift om jakt- og fangsttider. Høring.
59/11 Revisjon av forskrift om utøvelse av jakt og fangst. Høring.
60/11 Søknad om utvisning av tilleggsjord ved Glømmesetra.
61/11 Søknad om tilbygg på seterfjøs.
62/11 Søknad om tilskudd til oppsetting av gapahuk.
63/11 Søknad om grenseovergang under elgjakta.
64/11 Søknad om mindre utvidelse av inngjerdet areal.

 

Søk etter artikler