Referat fra fjellstyremøte 15. februar.

Sak nr
Sak
06/11 Godkjenning av protokoll fra forrige møte.
07/11 Referatsaker
08/11 Orienteringssaker.
09/11 Elgjakt 2010. Overtredelse av bestemmelser etter viltloven. Unntatt fra offentlighet
10/11 Søknad om fritidsfeste på seterhus. Feste nr 486.
11/11 Søknad om oppføring av lunnstuggu. Utfyllende opplysninger.
12/11 Endring av kortordning og jakttid for småviltjakt.
13/11 Endring av fiskekortpriser og korttyper.
14/11 Elgjakt 2011. Utlysning og endring av jaktfeltgrenser.
15/11 Tildeling av offentlige adresser i fjellet.
16/11 Søknad om oppdyrking av restareal. Feste nr. 429.

Søk etter artikler