Fjellstyremøte 14. august 2012

Fjellstyret hadde møte tirsdag 14. august kl 19.00. Referat fra møtet kan du lese her.

 

46/12 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
47/12 Referatsaker
48/12 Orienteringssaker
49/12 Caravanplass på Holmsetra, omdisponering til helårsdrift
50/12 Valg av representant til styret i Øyer turskiløyper BA
51/12 Søknad om tildeling av beiteområde for sau
52/12 Søknad om diverse grøftetiltak
53/12 Søknad om utvidelse av samlekve ved Lienden
54/12 Søknad om oppsetting av sykkelskilt
55/12 Søknad om mindre tilbygg til fjøs.

Søk etter artikler