Fjellstyremøte 20. mars 2012

Fjellstyret hadde møte på fjellstyrekontoret tirsdag 20. mars kl 19.00. Her er møteboka fra møtet:

15/12 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
16/12 Referatsaker
17/12 Orienteringssaker
18/12 Søknad om opprettelse av fritidsfeste på seterhus. Feste nr 486.
19/12 Søknad om opprettelse av fritidsfeste på seterhus. Feste nr 409.
20/12 Klage på tillatelse til oppføring av lunnstugu. Feste nr 476.
21/12 Søknad om utvidelse av skillekve ved Åstdalssetra.
22/12 Årsmelding 2011
23/12 Årsregnskap 2011

Søk etter artikler