Fjellstyremøte 17. april 2012

Fjellstyret hadde møte tirsdag 17. april kl 19.00.  Her ble bl.a. årets småviltjaktkort for utenbygdsboende med hund fordelet ved loddtrekning. 

Referat fra møtet kan du lese her:

24/12 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
25/12 Referatsaker
26/12 Orienteringssaker
27/12 Trening av elghunder på eget jaktfelt 
28/12 Fellesjakt for villrein
29/12 Søknad om tilbygg på seterfjøs. Feste nr 608.
30/12 Søknad om nydyrking innenfor inngjerdet område. Feste nr 214.
31/12 Søknad om tilbygg på lunnstugu. Feste nr 638.
32/12 Trekning av småviltjakt for utenbygdsboende med hund


Søk etter artikler