Fjellstyremøte 17. august

Fjellstyret hadde møte  17. august 2016.  Referat fra møtet kan du lese her:

 

 53/16  Godkjenning av innkalling og sakliste
 54/16  Godkjenning av protokoll fra forrige møte
 55/16  Habilitet og interessekonflikter
 56/16  Referatsaker
 57/16  Orienteringssaker
 58/16  Søknad om å sette opp uthus. Feste nr 696.
 59/16  Søknad om å flytte naust til ny tomt. Feste nr 180.
 60/16  Søknad om plassering av jaktbu
 61/16  Søknad om å arrangere multisportarrangement

Fjellstyremøte 22. juni 2016

Fjellstyret hadde møte 22. juni 2016.  Fjellstyrets møtebok kan du lese her:

 

 43/16  Godkjenning av innkalling og sakliste
 44/16  Godkjenning av protokoll fra forrige møte
 45/16  Habilitet og interessekonflikter
 46/16  Referatsaker
 47/16  Orienteringssaker
 48/16  Søknad om å bygge på seterhus - feste nr 185.
 49/16  Søknad om utvidelse av seterhus - feste nr 284.
 50/16  Søknad om beiteområde for storfe.
 51/16  Kommunedelplan Øyer sør - utvidelse av planområdet.
 52/16  Søknad om å sette opp sorteringsanlegg for sau.