Fjellstyremøte 17. august

Fjellstyret hadde møte  17. august 2016.  Referat fra møtet kan du lese her:

 

 53/16  Godkjenning av innkalling og sakliste
 54/16  Godkjenning av protokoll fra forrige møte
 55/16  Habilitet og interessekonflikter
 56/16  Referatsaker
 57/16  Orienteringssaker
 58/16  Søknad om å sette opp uthus. Feste nr 696.
 59/16  Søknad om å flytte naust til ny tomt. Feste nr 180.
 60/16  Søknad om plassering av jaktbu
 61/16  Søknad om å arrangere multisportarrangement