Fjellstyremøte 20. april 2016

Fjellstyret hadde møte 20. april kl 19.00, på fjellstyrekontoret på Tretten.  Fjellstyrets møtebok kan du lese her:

 23/16  Godkjenning av innkalling og sakliste
 24/16  Godkjenning av protokoll fra forrige møte
 25/16  Habilitet og interessekonflikter
 26/16  Referatsaker
 27/16  Orienteringssaker
 28/16  Inngjerding av Hovsmyrbakkbua. Feste nr 507
 29/16  Søknad om å legge fram fiberkabel
 30/16  Søknad om endring av beiteområde for storfe. Ny behandling.
 31/16  Søknad om beiteområde for sau
 32/16  Øyer Tretten Røde kors - økonomisk bistand, ev. kjøp av garasje.
 33/16  Valg av fjellstyre 2015 - ferdeling av verv
 34/16  Trekning av småviltjakt med hund 2016