Fjellstyremøte 12. september 2018

Fjellstyret har møte onsdag 12. september.  Denne gangen er møtet på setra til Lie Søndre på Hornsjøen.  Setra er nærmeste nabo til hotellet.  Saklista for møtet kan du lese HER

Fjellstyremøte 23. mai 2018

Fjellstyret hadde møte onsdag 23. mai kl 19.00.  Referat fra møtet kan du lese her:

27/18 Godkjenning av innkalling og sakliste 
28/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
29/18 Referatsaker
30/18 Orienteringssaker
31/18 Treningsfelt for harehund
32/18 Søknad om riving av gammelt seterhus og oppføring av nytt. Feste nr 685.
33/18 Nytt serveringssted ved Nysetervegen - uttalelse i samsvar med fjellova § 12.
34/18 Ny storfe-besetning - tilvising av beiteområde.