Fjellstyremøte 23. mai 2018

Fjellstyret hadde møte onsdag 23. mai kl 19.00.  Referat fra møtet kan du lese her:

27/18 Godkjenning av innkalling og sakliste 
28/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
29/18 Referatsaker
30/18 Orienteringssaker
31/18 Treningsfelt for harehund
32/18 Søknad om riving av gammelt seterhus og oppføring av nytt. Feste nr 685.
33/18 Nytt serveringssted ved Nysetervegen - uttalelse i samsvar med fjellova § 12.
34/18 Ny storfe-besetning - tilvising av beiteområde.