Fjellstyremøte 22. april 2014

Fjellstyret hadde møte 22. april kl 19.00 på fjellstyrekontoret på Tretten.  Referat fra møtet kan du lese her:

23/14  Godkjenning av protokoll fra forrige møte
24/14  Referatsaker 
25/14  Orienteringssaker
26/14  Søknad om opprettelse av fritidsfeste - feste nr 152
27/14  Årsregnskap 2013
28/14  Årsmelding 2013
29/14  Beitebruksplan for Øyer - uttalelse
30/14  Søknad om oppføring av vær-radar på Hafjellet. Uttalelse.
31/14  Trekning av årets småviltjakt for utenbygdsboende med hund.