Fjellstyremøte 18. oktober 2017

Fjellstyret hadde møte på fjellstyrekontoret den 18. oktober.  Fjellstyrets møtebok kan du lese her:

 56/17  Godkjenning av innkalling og sakliste
 57/17  Godkjenning av protokoll fra forrige møte
 58/17  Referatsaker
 59/17  Orienteringssaker
 60/17  Søknad om sykkeltrasé mellom Steinsetra og stormyrvegen
 61/17  Søknad om inngjerding av seterhus. Feste nr 512.
 62/17  Søknad om utvisning av tilleggsjord. Tretteslæen.
 63/17  Søknad om utvisning av tilleggsjord. Brennlia.

Fjellstyremøte 14. juni 2017

Fjellstyret har møte på Fjellstyrekontoret onsdag 14. juni etter å ha hatt befaring med Statskog.  Møtet er altså ikke på et bestemt klokkeslett. Sakene med innstilling kan du lese her:

 35/17  Godkjenning av innkalling og sakliste
 36/17  Godkjenning av protokoll fra forrige møte
 37/17  Referatsaker
 38/17  Orienteringssaker
 39/17  Søknad om ombygging og utvidelse av hus. Feste nr 491.
 40/17  Søknad om tomt til gjødselkum.
 41/17  Søknad om oppføring av ledegjerder.