Fjellstyremøte 26. april

Fjellstyret hadde møte onsdag 26. april kl 19.00.  Fjellstyrets møtebok kan du lese her:

 18/17  Godkjenning av innkalling og sakliste
 19/17  Godkjenning av protokoll fra forrige møte
 20/17  Referatsaker
 21/17  Orienteringssaker
 22/17 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Feste nr 261.
 23/17 Søknad om å slippe beitedyr. Tilvisning av beiteområde.
 24/17 Søknad om oppføring av samlekve i Åstdalen
 25/17 Trekning av småviltjakta 2017
 26/17 Forslag om endring av beitereglene.