Fjellstyremøte 24. mai 2017

Fjellstyret hadde møte onsdag 24. mai kl 19.00.  Du kan lese fjellstyrets møtebok her:

 27/17  Godkjenning av innkalling og sakliste
 28/17  Godkjenning av protokoll fra forrige møte
 29/17  Referatsaker
 30/17  Orienteringssaker
 31/17  Søknad om utvidelse av seterbu - feste nr 285
 32/17  Søknad om oppføring av utedo. Feste nr 182.
 33/17  Søknad om utvisning av nattbeite/kve
 34/17  Søknad om dyrking av restareal, samt mindre utvidelse av utvist areal. Feste nr 500.