Fjellstyremøte 20. september 2017

Fjellstyret hadde møte 20. september kl 19.00.  Her kan du lese fjellstyrets møtebok:

 

 49/17 Godkjenning av innkalling og sakliste
 50/17 Godkjenning av protokoll  fra forrige møte
 51/17  Referatsaker
 52/17  Orienteringssaker
 53/17  Frifall av dyrkingsparsell. Feste nr 629.
 54/17  Søknad om oppføring av mindre samlekve på Steinsetra
 55/17  Mindre tiltak på hus på setre og parseller - delegering til fjellstyrekontoret.