Fjellstyremøte 18. oktober 2017

Fjellstyret hadde møte på fjellstyrekontoret den 18. oktober.  Fjellstyrets møtebok kan du lese her:

 56/17  Godkjenning av innkalling og sakliste
 57/17  Godkjenning av protokoll fra forrige møte
 58/17  Referatsaker
 59/17  Orienteringssaker
 60/17  Søknad om sykkeltrasé mellom Steinsetra og stormyrvegen
 61/17  Søknad om inngjerding av seterhus. Feste nr 512.
 62/17  Søknad om utvisning av tilleggsjord. Tretteslæen.
 63/17  Søknad om utvisning av tilleggsjord. Brennlia.