Fjellstyremøte 24. mai 2017

Fjellstyret hadde møte onsdag 24. mai kl 19.00.  Du kan lese fjellstyrets møtebok her:

 27/17  Godkjenning av innkalling og sakliste
 28/17  Godkjenning av protokoll fra forrige møte
 29/17  Referatsaker
 30/17  Orienteringssaker
 31/17  Søknad om utvidelse av seterbu - feste nr 285
 32/17  Søknad om oppføring av utedo. Feste nr 182.
 33/17  Søknad om utvisning av nattbeite/kve
 34/17  Søknad om dyrking av restareal, samt mindre utvidelse av utvist areal. Feste nr 500.

Fjellstyremøte 26. april

Fjellstyret hadde møte onsdag 26. april kl 19.00.  Fjellstyrets møtebok kan du lese her:

 18/17  Godkjenning av innkalling og sakliste
 19/17  Godkjenning av protokoll fra forrige møte
 20/17  Referatsaker
 21/17  Orienteringssaker
 22/17 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Feste nr 261.
 23/17 Søknad om å slippe beitedyr. Tilvisning av beiteområde.
 24/17 Søknad om oppføring av samlekve i Åstdalen
 25/17 Trekning av småviltjakta 2017
 26/17 Forslag om endring av beitereglene.